KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ar Jėzaus kilmės knygos, pateiktos Mato ir Luko, nėra prieštaringos?

Josh McDowell

Šis klausimas ilgą laiką klaidino Naujojo Testamento skaitytoją. Luko ir Mato perduoti Jėzaus kilmės medžiai pradedant Dovydu yra skirtingi. Įtikinamą šios problemos sprendimą duoda pagrįsta prielaida, kad Lukas išvardija tikrus fizinius Marijos protėvius, o Matas – Juozapo kilmės liniją.
Pradėkime nuo Abraomo ir palyginkime Luko, Mato evangelijose ir Metraščių pirmoje knygoje pateiktus Kristaus kilmės sąrašus. Pradžioje susidaro įspūdis, kad abiejuose Naujojo Testamento pasakojimuose Jėzaus kilmė pateikiama per jo žemiškąjį tėvą Juozapą. Taip manydami mes susiduriame su akivaizdžiu prieštaravimu, kadangi Evangelijoje pagal Matą (1,16) Jokūbas vadinamas Juozapo tėvu, o Lukas 3,23 rašo, kad Helis esąs Juozapo tėvas.
Ši problema išaiškėja pastebėjus, kad Matas iš tiesų pateikia Juozapo kilmę, o Lukas seka Marijos genealogija. Evangelijoje pagal Luką, sk. 3, Marija nepaminima todėl, kad ji jau daug kartų buvo pavadinta Jėzaus motina.
Į žydų kilmės knygas paprastai buvo įrašomas asmens tėvas, senelis ir t. t. Lukas seka tuo pavyzdžiu ir Marijos vardo nemini, bet parašo teisėtą tėvą. Tačiau Lukas tuoj pat priduria, kad Juozapas nėra tikrasis Jėzaus tėvas, mat Jėzus gimė iš mergelės (Lk 1,34 ir 35).
Pažodinis Evangelijos pagal Luką, 3,23 vertimas skambėtų taip: „Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Helio…“ Tai jokiu būdu nereiškia, kad Jėzus buvo Helio sūnus, bet Helio palikuonis iš motinos pusės. Žodis „sūnus“ čia pavartotas plačiąja prasme.
Taip Lukas seka Jėzaus šaknis per jo motiną Mariją, kuri buvo Helio palikuonė. Juozapo vardas kaip įprasta nebuvo paminėtas, tačiau vienareikšmiškai pristatomas kaip tariamasis Jėzaus tėvas, o tikrasis tėvas yra Dievas.
Abiejomis kilmės knygomis buvo siekiama parodyti, kad Jėzus tikrąja prasme buvo Dovydo palikuonis. Iš savo tėvo Juozapo pagal įstatymą jis paveldėjo karališkąjį vardą, o motinos krauju jis tapo karaliaus Dovydo palikuonis. Todėl Jėzus turėjo visišką teisę į Dovydo sostą.

Versta iš: McDowell J. Answers to Tough Questions Skeptics Ask About the Christian Faith. © Campus Crusade for Christ, 1980 \

 Metraščių pirmos 1-3  Luko 3,23-38  Mato 1
   (Juozapui priskirti Marijos protėviai, per kuriuos Kristus yra Dovydo palikuonis)  (fizinė ir karališka Juozapo kilmės linija, per kurią Kristus yra Dovydo sosto paveldėtojas)
 Abraomas  Abraomas  Abraomas
 Izaokas  Izaokas  Izaokas
 Izraelis  Jokūbas  Jokūbas
 Judas  Judas  Judas
 Faras  Faras  Faras
 Esromas  Esromas  Esromas
 Ramas  Arnis  Aramas
   Adminas  
 Aminadabas  Aminadabas  Aminadabas
 Naasonas  Naasonas  Naasonas
 Salmonas  Sala  Salmonas
 Boozas  Boozas  Boozas
 Jobedas  Jobedas  Jobedas
 Jesė  Jesė  Jesė
 Dovydas  Dovydas  Dovydas
 Saliamonas  Natanas  Saliamonas
 Roboamas  Matata  Roboamas
 Abijas  Mena  Abijas
 Asa  Melėjas  Asafas
 Juozapatas  Eliachimas  Juozapatas
 Joramas  Jona  Joramas
 Achazijas  Juozapas  Ozijas
 Joasas  Judas  
 Amazijas  Simeonas  
 Azarijas  Levis  
 Joatamas  Matatas  Joatamas
 Achazas  Jorimas  Achazas
 Ezekijas  Eliezeras  Ezekijas
 Manasas  Jėzus  Manasas
 Amonas  Eras  Amonas
 Jozijas  Elmadamas  Jozijas
 Joakimas  Kosamas  
 Jechonijas  Adijas  Jechonijas
   Melchis  
   Neris  
 Salatielis  Salatielis  Salatielis
 Pedajas    
 Zorobabelis  Zorobabelis  Zorobabelis
   Resa  Abijudas
   Joananas  Eliakimas
   Joda  Azoras
   Josechas  Sadokas
   Semejinas  Achimas
   Matatijas  Elijudas
   Maatas  Eleazaras
   Nagajas  Matanas
   Heslis  Jokūbas
   Naumas  
   Amosas  
   Matatijas  
   Juozapas  
   Janaja  
   Melchis  
   Levis  
   Matatas  
   Helis  
   (Juozapas) Marija  (Juozapas) Marija
   Jėzus  Jėzus

 

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).