KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Biblija ir jos vertimai į lietuvių kalbą

Albertas Latužis

Biblija yra viena iš seniausių knygų žemėje. Tai labiausiai paplitusi knyga, leidžiama milijoniniais tiražais. Pirmoji Biblijos dalis, Senasis Testamentas (ST), buvo parašytas dar ikikrikščioniškoje eroje hebrajų kalba. Antroji dalis, Naujasis Testamentas (NT), buvo parašytas graikų kalba I-jo šimtmečio pabaigoje.
Anksti buvo susirūpinta šios unikalios knygos vertimu į kitas kalbas. ST išverstas į graikų kalbą apie 300 m. pr. Kr. Buvo vertimų ir į kitas kalbas. Šv. Jeronimas išvertė visą Bibliją į lotynų kalbą 406 m. XVI amžiuje Mažojoje Lietuvoje bandyta išversti Šv. Raštą į lietuvių kalbą. Bet tik ev. liuteronų kunigui Jonui Bretkūnui pasisekė 1590 m. užbaigti visos Biblijos vertimą. Išversta pakankamai tiksliai, kalba gyva ir turtinga; deja šio vertimo nepavyko atspausdinti, ir šiandien turime tik jo rankraštį, saugomą Getingene, Vokietijoje.
Po J. Bretkūno vėl stengtasi išversti Šv. Raštą. Kai kurios jo dalys buvo išverstos ir išleistos. Lietuvos ev. reformatai vertimo darbą patikėjo Boguslavui Chilinskiui, (1634–1688), kuris užduotį atliko, bet ir šio vertimo nepasisekė išleisti.
XVIII a. pradžioje Prūsijos evangelikai išleido du NT vertimus – Samuelio Bitnerio 1701 m. ir Pilypo Ruigio 1727m. Tuo metu Mažojoje Lietuvoje buvo sudaryta komisija visos Biblijos vertimui paruošti. Darbas buvo atliktas, ir 1735 m. Karaliaučiuje Biblija buvo išspausdinta. Vėliau Liudvikas Gediminas Rėza (1776–1840) šį vertimą perredagavo ir 1816 m. išspausdino (taip pat Karaliaučiuje). L. Rėzos redaguota Biblija buvo išleista daugelį kartų, o kelis kartus perredagavus naujai, šis Šv. Rašto vertimas buvo spausdinamas ir XX amžiuje.
Lietuvos katalikai Šv. Rašto leidimu susirūpino žymiai vėliau. Buvo atskirų bandymų, bet tik vyskupui Juozapui A. Giedraičiui 1814 m. pasisekė išversti Naująjį Testamentą, tačiau šis leidinys, nors ir buvo atspausdintas, plačiau nepaplito.
Versti Šv. Raštą į lietuvių kalbą bandė ir vyskupas Antanas Baranauskas, tačiau darbo užbaigti nespėjo – 1902 m. jis mirė.
Šio darbo dar kartą ėmėsi arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), ir po ilgų darbo metų 1932 m. jis užbaigė vertimą iš lotynų kalbos. Kadangi visos Biblijos tiražas buvo nedidelis ir brangus, daugelis lietuvių šios knygos net nematė. Patogaus formato J. Skvirecko Naujasis Testamentas buvo išleistas kelis kartus, bet taip pat mažu tiražu. Antrasis Pasaulinis karas ilgiems metams visiškai sustabdė Biblijos vertimo ir leidimo darbus.
1961 m. Britų ir užsienio kraštų Biblijos draugija Londone išleido dr. Algirdo Jurėno išverstą Naująjį Testamentą ir psalmes (NT – iš graikų k., psalmės – iš hebrajų k.). Šį leidinį, pasižymintį vertimo tikslumu, noriai spausdina įvairios Vakarų krikščioniškos organizacijos. Jis yra plačiai paplitęs ir Lietuvoje.
Lietuvos krikščioniškąją visuomenę labai nudžiugino 1972 m. Lietuvos Vyskupų Ordinarų Kolegijos išleistas Naujasis Testamentas. Iš graikų k. šią knygą išvertė kun. Česlovas Kavaliauskas. Reikėtų paminėti sklandžią vertimo kalbą, kuri vėliau buvo šiek tiek pataisyta, ir 1988 m. NT vėl buvo išleistas. Naujai įsikūrusi Lietuvos Biblijos draugija dar kartą išleido tą patį tekstą, tik buvo peržiūrėti komentarai, iš naujo parašyti įvadai į atskiras NT knygas. Tuo būdu buvo stengiamasi pritaikyti leidinį ekumeniniam naudojimui. Labai gaila, kad iki šiol neturime visos Biblijos vertimo į šiuolaikinę lietuvių kalbą. Yra dirbama šioje srityje, ir atrodo, kad geriausią perspektyvą turi du vertėjai, kurie abu gyvena JAV, bet dirba atskirai. Tai dr. Algirdas Jurėnas ir kun. Antanas Rubšys.
Galima tikėtis, kad artimiausiais metais šie sunkūs ir sudėtingi vertimo darbai bus užbaigti, atspausdinti, ir tada galėsime skaityti Knygų Knygą – Bibliją sklandžia lietuvių kalba.

Albertas Latužis, Lietuvos Biblijos draugijos direktorių tarybos narys

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).