KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Filosofų mintys apie moteris

Demokritas
„Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras.“

Platonas
„Iš tų, kurie gimė vyrais, bailiai ir neteisieji po mirties veikiausiai gyveno moteryse.“

„Valstybei saugoti pagal savo prigimtį lygiai tinka ir vyrai, ir moterys.“

Aristotelis
„Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai… Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: ‘Moterį puošia tylėjimas’, bet tai netaikytina vyrui.“
Seneka
„Manau, jos [moterys] lygiai taip pat įstengia, lygiai taip pat geba būti geravalės, jei tik nori; skausmą ir įtampą, kai prie jų ripranta, pakelia lygiai taip pat.“

Avicena
„Moteris turi būti griežtai saugoma namie, nes ji yra lengvabūdė meilėje ir savanaudė. Be to, jai
labiau gresia pavojus apsigauti, ji mažiau klauso proto.“

Erazmas Roterdamietis
[Kornelija]: „…Jau daug metų matome, kad valdovai nieko kita nedaro, tik kariauja; tarp teologų, kunigų, vyskupų ir liaudies nėra nė menkiausio sutarimo: kiek galvų, tiek nuomonių. Jų dvejojimas daugiau negu moteriškas… Jei laikytume vadžias savo rankose, dievaži, žmonių santykiai pasidarytų pakenčiamesni.“

Agripa Netersheimietis

„Kadangi moteris buvo sukurta paskutinė iš visų padarų ir yra visų Dievo sukurtų būtybių pabaiga bei užbaiga, maža to, – viso pasaulio tobulybė, tai kas galėtų paneigti, kad ji nėra pati puikiausia iš visų padarų?“

Francis Bacon
„Kas turi žmoną ir vaikų, tas likimui įduoda į rankas įkaitus, nes jie yra kliūtis, neleidžianti atlikti didelių darbų, tiek gerų,tiek blogų.“

Rene Descartes
[Grafienei Elizabetai]: „Nesutikau nė vieno, kuris taip giliai ir gerai būtų supratęs mano raštus… kone visada būdavau priverstas matyti, kad vieni lengvai suvokia matematines tiesas, bet jiems nepasiekiamos metafizinės, tuo tarpu kiti – atvirkščiai. Vienintelė dvasia, kiek galiu spręsti iš savo patyrimo, kuri lygiai pasisavina ir viena, ir kita, yra Jūsoji.“

Benedictus Spinoza
„Jei moterys iš prigimties būtų lygiavertės su vyrais ir galėtų su jais lygintis sielos stiprybe ir dvasia, tai tarp tokios daugybės pačių įvairiausių tautų turėtų būti tokių, kur viena lytis nebūtų pranašesnėuž kitą, bei tokių, kur moterys valdytų vyrus… Tačiau taip niekur nėra, todėl galima teigti, kad moterys iš prigimties neturi tokių pat teisių kaip vyrai.“

Voltaire

[Maršalienė de Grancey Šatenėf abatui]: „Būkite klusnios savo vyrams. Jei jis [Paulius] būtų apsiribojęs šiais žodžiais – būkite švelnios, paslaugios, atidžios, taupios, tai aš manyčiau: vyras yra mandagus; bet kodėl klusnios, leiskite paklausti?… Ar mes vergės? Ar negana, kad vyras po vestuvių turi teisę įvaryti man devynis mėnesius trunkančią ligą, kuri kartais baigiasi mirtimi? Ar negana, kad aš baisiuose skausmuose pagimdau vaiką, kuris, galimas daiktas, sulaukęs pilnametystės, su manimi pradės bylinėtis? Ar negana, kad aš kiekvieną mėnesį esu priversta negaluoti, o tai aukštuomenės moteriai yra didžiai nemalonus dalykas… Ir, be viso to, man dar sakoma: paklusk! Gamta tikrai taip nesakė…“

Jean-Jeacques Rousseau
„Apskritai paėmus, moterys nemėgsta meno, neišmano jokios meno srities, o genialumo neturi nė kruopelės… Visa moterų literatūra yra šalta, tačiau patraukli kaip ir jos pačios. Kad ir kaip dvasingai ji būtų parašyta, tačiau joje nėra sielos ir nėra gyvybės…“

Denis Diderot
„Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes… Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai… Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui… O moterys, jūs esate keisti vaikai!“

Immanuel Kant
„Dailioji lytis turi lygiai tiek pat proto kaip ir vyriškoji, tik tas jos protas yra dailus, o mūsasis vadintinas giliuoju.“

Markizas de Sade
„Niekšiškumas yra svarbus moters bruožas. Nuo seno jis buvo silpnųjų ginklas. Kadangi ji visada pavaldi savo vyrui, kaip kitaip jai gintis nuo priespaudos, jei ne melu ir veidmainiavimu?“

Antoine Condorcet

„Kadangi moterims būdingi tokie pat gebėjimai, vadinasi, jos turi ir tokias pat teises. Arba nė vienas žmonių giminės narys neturi tikrų teisių, arba jie visi turi tokias pat… Būtų sunku įrodyti, kad moteris nepajėgia naudotis pilietine teise. Kodėl tam tikra žmonių grupė, dėl to, kad ji gali pastoti ir kurį laiką prastai jaustis, neturėtų naudotis teise, kuri niekada nebūtų atimta iš tų, kurie kiekvieną žiemą serga podagra ir lengvai peršąla?“

Johann Gottlieb Fichte

„Moteris nėra pavaldi taip, tarsi vyras turėtų į ją prievartinę teisę; pavaldžią ją daro josios nuolatinis, neišvengiamas ir jos moralumą sąlygojantis noras būti pavaldžiai… O dėl šeimyninių ir vidinių ryšių, tai vyro švelnumas neišvengiamai jai atlygina viską ir net dar daugiau, negu ji neteko… Mano galva, tai vyro prievolė – valstybėse, kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su savo žmona ir pokalbiu su ja nepakeitus savo nuomonės.“

Wilhelm von Humboldt

„Visa, kas vyriška, labiau pasižymi savaveiksmiškumu, visa, kas moteriška, kęsmingu imlumu.“

G. W. F. Hegel

„Moterys gali būti išsilavinusios, bet jos nesukurtos aukštiesiems mokslams, filosofijai ir tam tikroms meninės kūrybos sritims, – šie dalykai reikalauja tam tikro visuotinumo. Moterys gali turėti išmonės, skonio, žavesio, bet jos neturi idealybės… Jei moterys paima į savo rankas valstybės vairą, valstybei iškyla pavojus, nes jos veikia vadovaudamosi ne visuomenės reikalavimais, o atsitiktiniais polinkiais ir nuomonėmis.“

Charles Fourier
„Ar moterims atitekusioje dalioje galima įžvelgti bent žymelę teisingumo?.. Be jokios abejonės, tautos, kurios savo moterims duodavo daugiausiai laisvės, visada būdavo pačios geriausios…“

Arthur Schopenhauer

„Į mūsų kūdikystės globėjas ir auklėtojas moterys tinka kaip tik todėl, kad pačios yra vaikiškos, paikos ir trumparegės, trumpai drūtai – jos visą gyvenimą neišauga iš vaiko; jos tarsi yra viduryje tarp vaiko ir vyro, kuris yra tikrasis žmogus…“

„Remiantis tuo, kas pasakyta, galima teigti, kad moterys turi daugiau užuojautos ir žmonių meilės, labiau atjaučia nelaimėlius negu vyrai, tačiau teisingumo, dorumo ir sąžiningumo požiūriu šie yra pranašesni.“

„Žemaūgę, siaurapetę, plačiastrėnę ir trumpakoję lytį vadinti gražiąja galėtų nebent lytinio instinkto aptemdytas vyro intelektas… Jos iš tikrųjų nelinkusios nei į muziką, nei į poeziją, nei į dailę ir joms nepagaulios…“

„Kad moteris iš prigimties yra skirta paklusti, matyti iš to, jog kiekviena [nepriklausoma] … tuoj pat prisišlieja prie kokio nors vyro ir leidžiasi jo valdoma ir tvarkoma, nes jai reikia pono.“

Auguste Comte

„O dėl valdymo, tai, galimas daiktas – net turint galvoje paprasčiausias aplinkybes, net jeigu tai tik šeimos gyvenimas – netrukus paaiškėtų, kad valdyti moteriškoji giminė dar mažiau tinkama… Iš tikrųjų moterys, apskritai paėmus, lenkia vyrus labiau išlavėjusia atjauta bei draugingumu, tačiau vyrai pranašesni už jas įžvalga bei protu. Tad moterų veikla šeimoje ir tarpiškai visuomenėje turi švelninti per daug šaltą ir kietą vyriškąjį vadovavimą protu.“

Ludwig Feuerbach

„Vyras ir moteris skiriasi ne tik kūnu, bet ir dvasia, tačiau ar iš šito skirtumo išplaukia moters pavaldumas, jos nušalinimas nuo dvasinių ir bendrųjų, ne tik šeimos, reikalų? Leiskime moterims politikuoti! Jos tikrai bus tokios pat geros politikės kaip ir mes, vyrai, tik kitokios, gal net geresnės už mus.“

John Stuart Mill
„Visi vyrai, išskyrus pačius gyvuliškiausius ir grubiausius, nori, kad su jais pačių artimiausių ryšių siejama moteris būtų ne vergė per prievartą, o vergė savo noru, tiksliau sakant, ne vergė, o favoritė… Kiekviena moteris nuo ankstyvos jaunystės auklėjama taip, kad tikėtų, jog moters charakterio idealas yra visiška vyro charakterio priešingybė; jokios savo pačios valios, jokio savęs valdymo apsisprendimu, tik nuolankumas, klusnus kitų sprendimų vykdymas.“

Nikolajus Černyševskis

„Kai tik vyras pripažįsta moters lygiateisiškumą, jis nebelaiko jos savo nuosavybe. Todėl ji myli jį, taip kaip jis ją, iš laisvo potraukio; jei laisvo potraukio nėra, tai nei jis neturi teisės į ją, nei ji į jį.“

Franz Brentano
„Vyras turi būti globėjas, o ne priešingai… Apskritai galima sakyti, kad vyro dvasinė jėga yra stipresnė; tai nereiškia, kad moterys yra kvailesnės, bet didžiuma jų protiniame darbe ne tokios ištvermingos.“

Friedrich Nietzsche
„Tad iškyla nemažas pavojus, kai joms [moterims] patikima politika ir viena kita mokslo sritis… Nes kas gali būti didesnė retenybė už moterį, kuri iš tikrųjų žino, kas yra mokslas?“

„Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori.“>

„Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs… Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis.“

Rabindranathas Tagore

„Šis tvirtumo ir patvarumo idealas giliai įspaustas moters prigimtyje… Dabartiniame istorijos tarpsnyje kultūra yra kone vien vyriška; tai galios kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra prarado pusiausvyrą ir svyrinėja nuo vieno karo prie kito… Moteris daug labiau negu vyras apdovanota pasyviomis savybėmis – skaistumu, kuklumu, atsidavimu ir pasiaukojimu.“

Ludwig Klages
„Tipiškas vyras, kitaip negu tipiška moteris, yra veikiau ‘mąstytojas’; tad moterys dažniausiai ne apmąsto ką nors, o galvoja apie ką nors, o vyrai paprastai daro priešingai.“

Bertrand Russell
„Manau, neginčytina, kad moterys paprastai yra kvailesnės negu vyrai. Manau, tai iš esmės paaiškinama tuo, jog jų lyties smalsumas buvo sėkmingiau nuslopintas.“

Jose Ortega y Gasset
„Kalbėkime be užuolankų: moterys niekada nesižavėjo genialiais vyrais… Tikras dalykas, kad savybės, kurios vyro asmenyje labiausiai vertinamos dėl pažangos bei žmonijos didybės sąlygotų priežasčių, erotikos požiūriu moterų visai nedomina.“

„Moters pašaukimas, jei ji yra tik moteris, – būti konkrečiu vyro idealu (apžavais, iliuzija). Ne daugiau, bet ir ne mažiau… Taigi visa slypi toje magiškoje apžavėjimo dovanoje.“

Peter Wust
„Moteris privalo saugoti, tai akivaizdžiai jos ypatinga paskirtis… Vyras yra tikrasis būties vagantas, kuriam lemtis nulėmė kovoti su visomis likimo jėgomis. Jis visada prašalaitis, amžinas ‘benamis’… Moters esmė yra, taip sakant, natūraliai būti namie, būti pasiekus tikslą.“

Ernst Bloch
„Moters vieta apačioje, ji nuo seno taip dresuojama.“

„Tarybų Sąjungoje išspręstas moterų klausimas, nes jį išsprendė darbininkų klausimas: kai nebėra nei ponų, nei tarnų, nebelieka ir žemutiniojo sluoksnio – moters.“

Gernot Böhme
„Kadangi moteriškosios savybės atrodo kaip silpnybės ir priklausomybė, besilaisvinanti moteris turi nusikratyti kaip tik tų moteriškųjų savybių. Ji emancipuojasi ne kaip moteris, o iš moteriškumo į žmogų, bet tą žmogiškumą suformavo vyras.“

Vertė Giedrė Sodeikienė

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).