KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Biblijos mokymas apie Šventąją Dvasią

 Kategorija  Apibūdinimas  Šventojo Rašto nuoroda
 Pavadinimai  Šventoji Dvasia  Lk 11,13; Jn 20,22; Apd 1,5; plg. Ps 51,13
 .  Malonės Dvasia  Hbr 10,29
 .  Tiesos Dvasia  Jn 14,17; 15,26; 16,13; plg. 1 Jn 5,6
 .  Dvasia išminties ir pažinimo  Iz 11,2: plg. 61,1-2; 1 Tim 1,17
 .  Garbės Dvasia  1 Pt 4,14; plg. Iš 15,11; Ps 145,5
 .  Globėjas  Jn 14,16; 16,7
 Asmenybė  Trečiasis dieviškosios prigimties Švč. Trejybės Asmuo  Mt 3,16-17; Jn 14,16; Apd 10,38
 .  Pažįstanti (tirianti)  Iz 11,2; Rom 8,27; 1 Kor 2,10-11
 .  Jaučianti  Iz 63,10; Ef 4,30; plg. Apd 7,51; Rom 15,30
 .  Norinti  1 Kor 12,11
 Savybės  Dieviška  Apd 5,3-4; 2 Kor 3,18
 .  Amžina  Hbr 9,14
 .  Visur esanti  Ps 139,7
 .  Visažinė  Jn 14,26; 16,13; 1 Kor 2,10-11
 Veikimas  Aktyviai dalyvavusi kūrime  Pr 1,2; Job 33,4; Ps 104,30
 .  Įkvėpusi Biblijos rašytojus  2 Pt 1,21
 .  Įvykdžiusi Kristaus pradėjimą  Lk 1,35
 .  Parodanti nuodėmę  Jn 16,8; plg. 6,3
 .  Atgimdanti  Jn 3,5-6
 .  Užtarianti  Jn 14,16-17; 16,7. 12-14
 .  Laiduojanti išganymą  Rom 8,15
 .  Mokanti arba pranešanti  Jn 16,12-14; 1 Kor 2,13
 .  Padedanti melsti užtarimo  Rom 8,26-27
 .  Prikėlusi Kristų  Rom 8,11; 1 Pt 3,18
 .  Pašaukianti tarnauti  Apd 13,4
 .  Paženklinanti atpirkimo dienai  Rom 8,23; 2 Kor 1,21-22; Ef 1,13-14; 4,30
 .  Gyvenanti tikinčiajame  Rom 8,9; 1 Kor 3,16-17; 6,19
 .  Veikianti Bažnyčioje  1 Kor 12,7-11
 Dovanos  Visų Bažnyčios dovanų šaltinis  1 Kor 12,7-11
 .  Pranašystės  1 Kor 14,1-40
 .  Stebuklingų darbų ir išgydymo  1 Kor 12,9-10; 28-30
 .  Kalbų  1 Kor 12,4. 10
 .  Mokymo  1 Kor 12,4. 28
 .  Tikėjimo  1 Kor 12,8-9
 .  Tarnavimo  1 Kor 12,4. 28; Ef 4,12
 .  Raginimo  Rom 12,8; plg. 1 Kor 12,4.7

Versta iš: Charts of Christian Theology and Doctrine. – Grand Rapids, 1992

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).