KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Teologai ir poetai, tikintieji ir eretikai, filosofai ir pašaipūnai apie Jėzų Kristų

„Ekspertai“

Jėzus Kristus, kuris buvo už mus paaukotas ir buvo klusnus iki mirties, yra veidrodis, parodęs, kas esame mes patys… Mes esame parodyti ir pažinti – ir turime pažinti save – kaip išdidžios būtybės, kurios pačios norėjo būti Dievu ir Viešpačiu.
Karl Barth

Antrasis [tikėjimo išpažinimo] skirsnis, kristologija, yra viso Dievo pažinimo krikščioniška prasme matas, visos teologijos matas: „Pasakyk, kaip reikalai su tavo kristologija, ir aš pasakysiu, kas tu“.
Karl Barth
Mūsų pakaitas, kuris užėmė mūsų vietą ir mirė mūsų mirtimi ant kryžiaus, nebuvo nei vien Kristus, nei vien Dievas, …bet Dievas Kristuje, kuris buvo tikrai ir visiškai tiek Dievas, tiek žmogus.
John Stott

Kas budizmui yra mokymas, islamui – Koranas, tas krikščionybei yra Kristaus asmenybė.
Nathan Söderblom

Kai kas nors tvirtina suprantąs Naująjį Testamentą be Pauliaus, galima baimintis, kad jis dar menkai pajuto tikrąjį Kristų.
Romano Guardini

Krikščioniškumas yra JIS PATS… Kristaus asmenybė savo istoriniu vienkartinumu ir amžina didybe pati yra kategorija, kuri lemia krikščionybės būtį, veiklą ir mokymą.
Romano Guardini

Dieviškosios Kristaus prigimties garbinimas visad taip smarkiai viršijo žmogiškosios garbinimą, kad per tai pastarajai iškilo grėsmė tapti tik tariama tikrove… Mes norime ne dievažmogio, kuris jau iš anksto viską žino ir moka, bet tikro, konkretaus žmogaus…
Heinz Zahrnt

Matyt, Jėzus buvo nevedęs, bet su moterimis jis nesielgė kaip asketas, o atvirai rodė joms savo dėmesį ir nuoširdumą.
Eugen Drewermann

Kaip mes kalbame apie Dievą – be religijos? Kaip kalbame… „pasaulietiškai“ apie „Dievą“? Kaip esame ekklesia, surinktieji, nelaikydami savęs religiškai privilegijuotaisiais, bet veikiau visiškai priklausančiais pasauliui? Tada Kristus nebėra religijos objektas, bet kažkas visai kita, tikrai pasaulio Viešpats.
Dietrich Bonhoeffer

Jei Jėzus nebūtų gyvenęs, tada mūsų gyvenimas, nepaisant visų kitų žmonių, kuriuos pažįstame, gerbiame ir mylime, būtų beprasmis.
Dietrich Bonhoeffer

Jėzaus tautiečiai

Krikščionys tvirtina, kad jį myli, bet aš manau, kad jie jo neapkenčia patys to nežinodami. Todėl jie apsuka kryžių, padaro iš jo kalaviją ir juo žudo mus.
André Schwarz-Bart

Paschos švenčių išvakarėse pakabino Jėzų. Prieš 40 dienų šauklys paskelbė: jis bus išvestas užmušti akmenimis, nes užsiėmė burtais, suvedžiojo Izraelį ir privertė jį atsimesti. Kas gali kuo nors jį apginti, tegu ateina ir pasako mums. Bet kadangi jam apginti nieko nebuvo pasakyta, tai jį ir pakabino Paschos švenčių išvakarėse.
Babilono Talmudas

Jėzus buvo žydas, hebrajų hebrajas. Kad ir ką manyčiau apie jo gimimo stebuklą, jo motina Marija lieka žyde. Jis buvo auklėjamas kaip žydas. Jis meldėsi sinagogoje. Išskyrus hebrajų, jis nekalbėjo jokia kita kalba… Jėzus nemokė naujos religijos ir nenorėjo to daryti.
Stephen Wise (rabinas)

Jėzus iš skurdo parsisamdė padieniu darbininku Egipte ir ten išmėgino kai kurias magiškas jėgas, kuriomis didžiuojasi egiptiečiai. Paskui grįžo į Palestiną ir labai puikavosi šiomis jėgomis ir dėl šių magiškų jėgų viešai skelbėsi esąs Dievas.
Kelsos

Jėzus man yra amžinasis brolis, ne tik žmogiškasis, bet ir mano žydiškasis brolis. Aš jaučiu jo brolišką ranką, kuri mane sugriebia, kad sekčiau paskui jį. Tai nėra Mesijo ranka… Tai tikrai ne dieviška, o žmogiška ranka… Jėzaus tikėjimas mus vienija… bet tikėjimas į Jėzų mus skiria.
Schalom Ben-Chorin

Literatai ir rašytojai

Jėzus niekad nebuvo laikomas vien moralės skelbėju. Niekad jį gyvą sutikusieji nesusidarė apie jį tokio įspūdžio. Jo pasisakymas jiems kėlė arba neapykantą – arba baimę – arba nuostabą; švelnaus, neutralaus geranoriškumo nebuvo.
C. S. Lewis

Aš tikiu į Kristų taip, kaip tikiu, kad saulė patekėjo, ne tik todėl, kad ją matau, bet kad jos dėka galiu matyti visa kita.
C. S. Lewis

Kristuje aš matau Dievo apsireiškimą, teofaniją, kurių juk daug buvo ir yra.
Hermann Hesse

Ką šiandien pasakytume, jei iš nykštukinės valstybės ateitų jaunas žmogus… nemokantis nė vienos didžiųjų kultūrų kalbų, ir prisistatytų mums drūtais žodžiais: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Lygiai toks buvo Jėzaus iš Nazareto atvejis… ką toks žmogus tvirtina, man iš pat pradžių yra nediskutuotina.
Arno Schmidt

Griūtis, griūtis! Pasaulis niekad taip žemai nebuvo smukęs.
Roma nusmuko iki paleistuvės ir kekšyno,
Romos cezaris – iki galvijo, o Dievas buvo žydas!

Friedrich Nietzsche

Jis mirė per anksti: pats būtų atšaukęs savo mokymą, jei būtų sulaukęs mano amžiaus.
Friedrich Nietzsche

Sakau, kad nieko nėra gražesnio, gilesnio, simpatiškesnio, vyriškesnio ir tobulesnio kaip Ganytojas. Su pavydžia meile sakau, kad nieko panašaus ne tik nėra, bet niekad ir negali būti.
Fiodor M. Dostojevskij

Gryniausiu humaniškumu pasižymi tas nedaugelis kalbų, kurias pasakė Jėzus. Humaniškumas yra tai, ką jis įrodinėjo gyvenime ir patvirtino savo mirtimi.
Johann Gottfried Herder

Jei Jėzus būtų stojęs prieš šiuolaikinį teismą, jis būtų apžiūrėtas gydytojų, būtų atrasta, kad jį užvaldžiusi manija, jis būtų paskelbtas nepakaltinamu ir išsiųstas į psichiatrijos ligoninę.
George Bernard Shaw

Jėzus Kristus yra didžiausias kada nors gyvenęs maištininkas.
Henrik Ibsen

Nežinau, koks rašytojas išdrįso pasakyti, …atseit Kristus numiręs kaip Dievas. Ar jis matė mirštant dievus? Mirštant dievus? Nemanau, kad šios pompastikos autorius kada nors būtų parašęs ką nors dar absurdiškesnio… Krikščionybė, kokia buvo tapusi Konstantino laikais, labiau nutolusi nuo Jėzaus negu nuo Zoroastro ir nuo Brahmos. Jėzus yra tapęs mūsų mokymų, mūsų persekiojimų, mūsų religijos nusikaltimų pretekstu, bet jis nėra jų iniciatorius. Man patinka įrodinėti, kad Jėzus nebuvo joks krikščionis, priešingai, jis su pasibjaurėjimu būtų pasmerkęs mūsų krikščionybę, kokią ją padarė Roma.
Voltaire

Filosofai

Kristaus gyvenimas ir Jo mokslas turi tiek pilnatvės ir tiek šviesos, kad jokia plunksna nepajėgia jos išreikšti ir jos paslapčių atskleisti.
Antanas Maceina

Kristus yra visos kosminės raidos centrinis punktas.
Antanas Maceina

[Krikščionybės pradžia buvo lemtinga klaida, kadangi apaštalai], užuot kaip esmingą dalyką gyrę praktinį šventojo mokytojo religinį mokymą, gyrė paties šio mokytojo garbinimą.
Immanuel Kant

Istoriškai gan abejotina, ar Kristus išvis kada nors gyveno, o jei taip, tai apie jį nieko nežinome.
Bertrand Russell

Palyginti su absoliutu, egzistuoja tik vienas laikas: esamasis… Kadangi Kristus yra absoliutas, lengva matyti, kad palyginti su juo, yra tik viena – vienalaikiškumo situacija.
Sören Kierkegaard

Jeigu šiandien Kristus ateitų į pasaulį, kaip mane gyvą matai, savo taikiniu pasirinktų ne aukštuosius kunigus, bet žurnalistus.
Sören Kierkegaard

Vakarų sąmonei Kristus yra pasaulio istorijos ašis.
Karl Jaspers

Vien Jėzus Kristus dieviškai išreiškė tiesą ir būtent tokiu aiškiu ir visuotinai suprantamu būdu, kad ją suprato ir nepaslankūs protai.
Gottfried Wilhelm Leibniz

Istorikai, sociologai, psichologai

Jėzus įvedė specifinę naujatestamentinę bausmės sampratą – būtent amžinos pragaro bausmės… Ar gali etinis ir religinis mokytojas… ar gali toks žmogus dar ir šiandien būti skelbiamas kaip absoliutaus gėrio, absoliučios meilės įsikūnijimas, kaip Dievas?
Franz Buggle

Su Jėzaus Kalno pamokslu yra rimtesni dalykai, negu mano tie, kurie šiandien mielai cituoja šiuos priesakus. Su tuo pamokslu negalima juokauti… Tai nėra fiakras, kurį gali liepti sustabdyti, kur nori, kad savo nuožiūra įliptum ir išliptum. Bet: visas arba visai nieko, – kaip tik tokia yra jo prasmė.
Max Weber

Didžiausias istorijos įvykis yra Kristaus nukryžiavimas.
Arnold Joseph Toynbee

Anuo metu gyveno Jėzus, išmintingas žmogus (jei išvis gali būti vadinamas žmogumi). Nes jis padarė nepaprastų dalykų ir buvo mokytojas tų, kurie su džiaugsmu priėmė tiesą. Jis patraukė prie savęs daug žydų, taip pat ir daug graikų. (Jis buvo Kristus). Po to, kai Pilotas, apkaltinus jį mūsų įžymiausiems vyrams, atidavė jį kryžiaus mirčiai, tie, kurie nuo pradžių jį mylėjo, nepradingo. (Jiems jis pasirodė trečią dieną, vėl tapęs gyvas, kaip jau dieviškieji pranašai buvo apie jį skelbę šiuos ir tūkstantį nuostabių dalykų). Ir dar šiandien nesumažėjęs būrys tų, kurie pagal jį vadinasi krikščionimis.
Juozapas Flavijus
(vėlesni krikščionių intarpai į originalų tekstą parašyti skliausteliuose)

Nepaisant viso šito, ilgai sklido bjaurūs gandai, kad [Romos] gaisras sukeltas dėl aukštesnio paliepimo. Kad pasipriešintų šiems gandams, Neronas apkaltino žmones, kuriuos liaudis vadino krikščionimis ir kurie dėl savo piktadarybių buvo visuotinai nekenčiami, ir liepė jiems įvykdyti mirties bausmę kuo rafinuočiausiai kankinant. Tas vardas atsiradęs nuo Kristaus, kurį valdant Tiberijui krašto globėjas Poncijus Pilotas nubaudė mirtimi.
Publijus Kornelijus Tacitas

Kitos religijos

Galėčiau priimti Jėzų kaip kankinį, aukos įkūnijimą ir dievišką mokytoją, bet ne kaip tobuliausią kada nors gimusį žmogų.
Gandhi

Bet jie [Mesijo] nenužudė ir nenukryžiavo. Visai ne, jiems pasirodė kitas, panašus į jį [kurį jie supainiojo su Jėzumi ir nužudė]… Jie nieko nežino apie jį [Jėzų], veikiau užsiima spėlionėmis. Ir jie tikrai jo neužmušė. Ne, Dievas jį pakėlė pas save [į dangų].
Koranas

Tikėjimo mokytojai

Nieko nėra ypatingo tikėti, kad Jėzus numirė; tuo tiki ir pagonys, žydai ir nusidėjėliai, tuo tiki visi… Krikščionių tikėjimas – tai Kristaus prisikėlimas.
Augustinas

Svarbiausios teologijos studijos – išmokti tikrai pažinti Kristų.
Martin Luther

Nereikia galvoti apie jokį kitą Dievą, tik apie Kristų, apie kurį Tėvas yra pasakęs: jo turite klausyti. Dievas, kuris kalba ne Kristaus lūpomis, nėra Dievas.
Martin Luther

Visas mūsų išganymas, visa, kas su tuo susiję, yra nulemta vien Kristuje. Todėl ir negalime nė trupučio nukrypti kur kitur. Jei ieškome išganymo, tai jau pats Jėzaus vardas mums sako: išganymas priklauso nuo jo!
Jean Calvin

Išpažinimai

Mes išpažįstame vieną ir tą patį Kristų, Sūnų, Viešpatį, vienatinį, turintį dvi nesumaišytas ir nesikeičiančias, nedalomas ir neperskiriamas prigimtis.
Chalkedono išpažinimas (451)

Toliau mokoma, …kad nuodėmių atleidimą gauname ir prieš Dievą teisūs tampame iš malonės, dėl Kristaus, per tikėjimą, kai tikime, kad Kristus kentėjo už mus ir kad dėl jo mums atleistos nuodėmės, dovanojamas teisumas ir amžinas gyvenimas.
Augsburgo išpažinimas (1530)

Jėzus Kristus, kaip jis mums paliudytas Šventajame Rašte, yra tas Dievo Žodis, kurio turime klausyti, kuriuo turime pasitikėti gyvendami ir mirdami ir kuriam turime paklusti.
Teologinis Barmeno pareiškimas (1934)

Eretikas

Į vystyklus suvystytas žindomas kūdikis nėra tas Dievas, kurį galiu garbinti.
Markijonas

Rasistas

Tikimybė, kad Kristus nebuvo žydas, kad savo gyslose neturėjo nė lašo tikrai žydiško kraujo, yra tokia didelė, kad beveik prilygsta tikrumui.
Houston Stewart Chamberlain

Kiti

Kai kas nors parodo mums Kristaus pėdsaką, mes, krikščionys, puolame ant žemės ir meldžiamės jam. Kodėl geriau negarbiname jo gyvo ir kvėpuojančio atvaizdo Rašte? Kai demonstruojamas Kristaus drabužis, kaip toli nenukeliaujame, kad jį pabučiuotume! Bet jei tu man parodysi ir visus jo namų reikmenis, niekas išraiškingiau ir tikriau negali man parodyti Kristaus, kaip jį parodo Evangelija.
Erazmas Roterdamietis

Juo daugiau šiam nepažįstamam Dievui Jėzui Kristui suteikėme nepasiekiamos didybės, tuo nebūtinesnė tapo jo reikšmė mūsų gyvenimui ir mirčiai.
Waltraut Schmitz-Bunse

„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ – čia glūdi tikrasis krikščionybės dieviškumo įrodymas.
Simone Weil

Tikėti Jį, – ne tik tada, kai pripažįstu Kristų kaip Išganytoją, bet kiekvieną momentą, vieną momentą vienu metu – tai yra krikščioniškas gyvenimas, tai yra tikras dvasingumas.
Francis Schaeffer

Vertė Zigmantas Ardickas

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).